Åpenhetsloven

Grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Med «grunnleggende menneskerettigheter» menes de internasjonale anerkjente menneskerettighetene som følger av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter, og i ILOs (International Labour Organization/Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) konvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Åpenhetsloven er gjeldende for Alltech

Vår tilnærming til lovkravet er iht. prinsippene i OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Våre prinsipper og policyer, i samråd med vår virksomhetsstrategi støtter oppunder våre prinsipper for bærekraft. Gjennom våre etiske retningslinjer stiller vi tydelige krav både internt til våre medarbeidere i organisasjonen, og eksternt til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Våre etiske retningslinjer for leverandører er tilgjengelig her:

For ytterligere opplysninger ta kontakt via e-post: norge@alltech.com

Åpenhetsloven er en ny lov, vedtatt av Stortinget, som trådte i kraft 1. juli 2022.