Salgs- og leveringsbetingelser

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser anvendes på alle salg fra Alltech Norway AS til næringsdrivende (B2B), såfremt ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom. Kjøpsloven gjelder der annet ikke er avtalt. Betingelsene gjelder for alle typer kjøp, herunder kjøp på nett, ved fysisk oppmøte, pr telefon, ved e-post el., selv om det her vises til nettbutikken

Selger

Selger er Alltech Norway AS, org.nr. 984 244 754, og med forretningsadresse Indre Hornnesvika 9, 6815 Førde

Kunde

Disse betingelser gjelder for alle kjøp gjort av norske bedrifter med organisasjons­nummer i Brønnøysund registrene, og er derav betegnet som et B2B kjøp.

Avtaleinngåelse

Kunden aksepterer disse salgsbetingelser ved å aktivt gjennomføre salgsprosessen og fullføre en ordre på Alltech’s nettbutikk.
Alltech Norway AS forbeholder seg retten til å annullere ordren dersom den ikke tilfredsstiller formalia krav, eksempelvis, men ikke begrenset til: kredittvurdering, uoppgjorte fakturaer eller annet vesentlig mislighold.

Produktinformasjon

All produktinformasjon og data som finnes relatert til de ulike produktene kan bli endret/justert uten særlig skriftlig varsel. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen og åpenbare feil i pris. Alltech Norway AS har ikke ansvar for eventuelle tap, kostnader eller andre ulemper kunden måtte ha som følge av slike feil.

Pris

Alltech Norway AS forbeholder seg retten til å endre priser på nettsidene uten foregående varsel. Pris som produktet hadde ved avtaleinngåelse, er gjeldende mellom partene.

Betaling

Alltech Norway AS sender faktura på alle ordrer. Dette gjelder kun til firmaer og næringsdrivende. Dersom ikke annet er avtalt gjelder standard betalingsvilkår, 14 dager.  

Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli overdratt til inkasso.

Privatpersoner må forhåndsbetale ordrer ved bruk av Vipps. Kun privatpersoner kan handle med Vipps, dette er fordi kvittering som mottas etter ferdig kjøp er ment for privatpersoner, og vil ikke være gyldig i transaksjoner mellom bedrifter.

Forsendelse

Varer sendes normalt samme virkedag og senest påfølgende virkedag, estimert leveringstid er 1 – 3 virkedager. Unntak kan gjelde i sesonger med ekstraordinær ordretilgang, eller ved ordrer som krever ekstra ressurser.

Varene sendes med bedriftspakke dør til dør, ved større forsendelser bruker vi vår samarbeidspartner RTS Logistics AS

Alltech Norway AS oppgir normalt lagerbeholdning på sine nettsider. Eventuelle feil og økonomisk tap eller ulempe kunden måtte ha av slik feil, erstattes ikke.

Bestillingsvarer sendes så raskt det lar seg gjennomføre fra produsent og kan ha lengre leveringstid.

Salgspant – Eiendomsrett

Alltech Norway AS forbeholder seg salgspant i solgte produkter, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retur

All retur skal avklares i forkant av forsendelse. Returnerte varer skal alltid inneholde referanse, årsak og tydelig merking av avsenders navn, adresse og kontaktinformasjon.

Retur av varer som av transportør returneres Alltech Norway AS og er uten feil eller mangler blir belastet kunden.

Retur av varer som er feilbestilte varer (ikke-defekte varer), krediteres med dagens verdi minus et gebyr på minimum kr. 400,- eks. mva. per ordre. Dette gjelder kun dersom varen er uåpnet og salgbar som ny.

I situasjoner hvor kunden har returnert en vare som ikke kan selges som ny, vil Alltech Norway AS avkorte krediteringen med minimum 20% for å dekke vårt tap på produktet ved videresalg.

Erstatningsansvar

Alltech Norway AS fraskriver seg alt ansvar for ethvert økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor Alltech Norway AS forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil det økonomiske ansvar være begrenset til fakturaverdi av gjeldende produkt.

Hvis en leveranse lider av mangel som Alltech Norway AS svarer for, har selger valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet. Hel kreditering av en vareleveranse kommer kun på tale ved vesentlige mangler, og den mangelfulle vare forutsettes stilt til vår disposisjon. Kjøperen kan kun gjøre krav gjeldende for den del av en leveranse som er mangelfull.

Force Majeure og lignende forhold

Hvis det etter avtaleinngåelse inntrer omstendigheter som selger ikke kan forhindre, og som umuliggjør eller i betydelig grad vanskeliggjør rettidig oppfyllelse, utelukker det krav fra kjøper om erstatning om leveringstidspunktet utsettes. Dette gjelder bl.a. omstendigheter som arbeidskonflikt, brann, flom, lynnedslag, ras, krig, mobilisering og andre militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, maskinskade, eksport- og importrestriksjoner, opprør og uroligheter, verksuhell, utilstrekkelig tilførsel av råstoffer, vann, kraft og drivstoff, svikt i leveranser fra underleverandør og andre vesentlige forstyrrelser.

Forsinkelser som skyldes ovennevnte omstendigheter gir ikke rett til heving av avtale, med mindre de er av varig karakter. l så fall har begge parter rett til å heve avtalen helt eller delvis. Ønsker vi å påberope oss omstendigheter som nevnt i dette punkt, plikter vi uten ugrunnet opphold, å underrette kjøper om dette.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 – voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses selgers herredsrett som vedtatt verneting.